Hoeveel politie is er nodig?

Ik zag vannacht de herhaling van DWDD. Een wat norse Peter R. de Vries onderwierp er Emile Roemer aan een soort kruisverhoor. Het ging over “ zijn”  terrein: veiligheid, justitie en politie. De vraag was hoe de SP al die mooie doelstellingen uit het programma wilde realiseren? Wist mijnheer Roemer wel hoeveel agenten daar extra voor nodig zijn? Waren het, zonder die noodzakelijke capaciteit, dan geen louter loze beloftes?

Roemer merkt zeer terecht op dat niet alle taken zich een op een laten vertalen in capaciteit. Bovendien voegt de SP daadwerkelijk 600 agenten toe aan de huidige capaciteit. Dat is wat anders dan er 3000 beloven en 0 leveren, zoals de VVD dat in 2010 nog deed.

Maar ergens heeft Peter R. de Vries natuurlijk een terechte vraag. Maar deze vraag louter en alleen stellen bij het SP-programma is weer misplaatst. Want eigenlijk moeten we constateren dat ook bij de andere partijen, ook de minister van V&J en zelfs in de politieorganisatie, niemand een goed beeld heeft van de noodzakelijke omvang van de politieorganisatie in relatie tot de opgelegde taken. Ook de bewering van de Vries dat er voor het SP programma 125.000 agenten extra nodig zijn is slechts een slag in de lucht.

Bij het ontwerp van de nieuwe Nationale Politie is dat zichtbaarder dan ooit. Gemakshalve wordt daar de beschikbare (operationele) capaciteit in 2011 (49.711 fte’s) als uitgangspunt genomen voor de capaciteit die nodig zou zijn binnen de Nationale Politie. Niet wat gedaan moet worden is het uitgangspunt, maar hoeveel capaciteit we hebben. Zo wordt bij de vorming van de Nationale Politie  dus niets gedaan aan de bestaande onderbezetting bij de basispolitiezorg, de noodhulp en de opsporing..

Het ontkoppelen van noodzakelijke politiecapaciteit en het beoogde takenpakket voor de politie is een algemene praktijk in de politieke arena. Demissionair minister Opstelten (VVD) voert het strikt door bij de Nationale Politie. Hoewel de huidige onderbezetting daar toch aanleiding toe zou kunnen geven, stelt geen enkel verkiezingsprogramma het takenpakket van de politie naar beneden bij.

Toch interessant om eens te kijken wat partijen dan wel doen aan deze structurele onderbezetting.

De SP voegt 600 extra medewerkers toe. Deze komen bovenop  de eerder genoemde 49.711 fte’s. Het is misschien niet afdoende om de huidige onderbezetting volledig teniet te doen, maar het is concreter dan in welk verkiezingsprogramma ook.

De VVD zegt extra geld “vrij te gaan maken” voor extra politieagenten en noemt een bedrag van 250 miljoen. Dat is het bedrag dat de vorming van de Nationale Politie moet gaan opleveren in 2017. Het is dus wederom een koekje van eigen deeg. De politie krijgt er straks niets bij, maar een voorgenomen bezuiniging wordt ongedaan gemaakt.

De PvdA wil meer blauw op straat, maar gelooft dat dat kan door louter en alleen  “bureaucratie te schrappen”. Een schromelijk overschat effect van on-bureaucratisering. Dat moet natuurlijk ook gebeuren maar zal de onderbezetting nauwelijks bestrijden.

De PVV zegt weinig over de achterliggende maatregelen maar lijkt met ‘meer blauw op straat, minder achter het bureau’ de PvdA te volgen in het oplossen van de huidige onderbezetting.

Maar daarnaast is het van belang om te kijken welke ruimte wordt gegeven aan preventief optreden ten opzichte van repressief optreden. Een extra inzet op preventie zal immers de aanspraak die gedaan wordt op met name de basispolitiezorg en de noodhulp, waar de onderbezetting nu het grootst is, kunnen helpen verminderen.

De SP organiseert daartoe de politie op wijkniveau en maakt de wijkagent de regisseur van alle politietaken in die wijk. Het biedt ruimte voor preventief optreden, maar indien noodzakelijk kan opgeschaald worden tot meer repressief handelen.

De VVD wil de politie gaan afrekenen op resultaten. Dat kan natuurlijk alleen als er resultaten te meten zijn. Maar preventieve activiteiten laten zich niet eenvoudig vertalen in resultaten. Het resultaat van een wijkagent of buurtregisseur die een ronde in een wijk maakt en daar – alleen al door zijn of haar aanwezigheid – diverse brandjes vroegtijdig blust en verdere escalatie voorkomt, is moeilijk vast te stellen. Voor een beter meetbaar resultaat kan de wijkagent het beter uit de hand laten lopen zodat er vervolgens diverse meldingen of aangiftes gedaan kunnen worden. Die kunnen we namelijk wel tellen. De inzet van de VVD betekent dus meer repressie met dito meer werk en druk op de bezetting.

De PvdA zet de politie vooral in bij ernstige overlast en criminaliteit. Wat dat precies betekent is onduidelijk maar het klinkt alsof er vormen van overlast zijn waarbij de politie niet in actie komt. Voor preventieve taken moet de politie tot in de haarvaten van de samenleving te opereren. De politie weghouden van sluimerende overlast situaties tast in zekere zin dus ook de mogelijkheid tot tijdig preventief ingrijpen aan.

De PVV heeft weinig op met preventie. De “geitenwollen sokken” benadering wordt taboe. De PVV trekt bovendien de 500 animal cops weer uit de totale sterkte.

De conclusie mag zijn dat geen van de partijen er zorg voor heeft gedragen de ambities op het terrein van politie, tevens te voorzien van afdoende politiecapaciteit. Dat is helaas de politieke praktijk.

De SP levert daarbij wel de meest concrete bijdrage aan de groei van de capaciteit en staat bovendien een meer preventieve werkwijze voor. Tel daarbij op de middelen die de SP reserveert voor het extra belonen van politiemedewerkers en ik mag zomaar veronderstellen dat het programma van de SP voor heel wat rust kan zorgen in een politieorganisatie die zich omvormt tot Nationale politie.

Ik hoop er zelf mijn steentje aan bij te mogen dragen. Al moet ik dan natuurlijk wel gekozen worden, morgen.

Stem dus SP. En desgewenst nr.22.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>